MARIA VŨ THỊ CẨM TÚ

Chan Dung cua VŨ THỊ CẨM TÚ

TTL: A6.5

Tên Thánh: MARIA

Họ tên: VŨ THỊ CẨM TÚ

Năm sinh: 1970

Năm mất: 03.09.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top